┐───────────────────────┌
                           │    ▄▄▄▄▄ ▄▄▄▄▄ ▄▄▄▄▄
                           │    █  █ █ █ █  █ │
                           │    ▀▀▀▀█ █ █ █  █ │
                           │   ▄   █ █  █  █ │
                           │ ▄▄▄▄▄         │
                           │ █  █         │
                           │ █  █         │
                           │ █▄▄▄█         │
                           │ ▄  ▄         │
                           │ █  █         │
                           │ █  █         │
                           │ █▄▄▄█         │
                           │ ▄▄▄▄▄         │
                           │  █          │
דיסאסמבלי-שגוי פולימורפית               │  █          │
~ S01den                       ┘───█───────────────────└

נכתב באהבה ע"י S01den, מהצוות של tmp.out !
mail: S01den@protonmail.com

[ תורגם ע"י Lit3r4lly ]	

--- הקדמה ---

כשכתבתי את [0]Lin32.Bakunin, תהיתי לעצמי איך לעשות את זה יותר מעניין 
מסתם וירוס שכתוב ב-MIPS ומדפיס קצת שטויות. אני פשוט רציתי לעצבן רברסרים.
ואז נזכרתי בטכניקת ה-False-Disassembly שמימשתי בחלק מה-crackme's שלי.

בגלל שפולימורפיזם זה מגניב, רציתי להבין אם זה אפשרי ליצור משהו מעניין בעזרת ערבוב של זה יחד עם
טכניקת ה-False-Disassembly.

התשובה היא כן, וקראתי לשיטה הזו (אני לא יודע אם זו טכניקה מקורית שלי או לא), שיטת
ה-"דיסאסמבלי-שגוי פולימורפית" או בפשטות "פולימורפיזם מזוייף".

--- איך False-Disassembly עובד? ---

הטכניקה הזו היא די פשוטה להבנה ולמימוש, ואני גיליתי עליה במסמך המפורסם של [1]Silvio Cesare על
טכניקות anti-debugging ורברסינג בלינוקס.
פשוט צריך לשים כמה בייטים רנדומליים שבד"כ מייצגים התחלה של הוראה מסויימת (Opcode) לפני קטע הקוד,
כמו בדוגמה הבאה:

-------------------- נחתך-כאן --------------------
hey:           hey:
  xor %rbx, %rbx       .ascii "\x48\x31"
  jmp yo      ====>   xor %rbx, %rbx
                jmp yo
---------------------------------------------------
עכשיו, אם נסתכל על שני קטעי הקוד שעברו disassemble, אנחנו נקבל משהו כזה (radare2 מה לעזעזאל?):
-------------------- נחתך-כאן --------------------
;-- hey:
0x00401002   4831db     xor rbx, rbx
0x00401005   eb02      jmp 0x401009

           ||
           \/
;-- hey:
0x00401002   48314831    xor qword [rax + 0x31], rcx
0x00401006   dbeb      fucomi st(3)
0x00401008   026631     add ah, byte [rsi + 0x31]

---------------------------------------------------
מדוע הדיסאסמבלר מתנהג בצורה הזו?

ובכן, \x48\x31 הם בד"כ ייצוג של ההתחלה של הוראת [2]xor, והבייטים שבאים לאחר מכן מייצגים לרוב את
האוגרים שאיתם האופרציה עובדת.

אז למעשה הבייטים ה"מאתחלים" הללו שהוספנו נדבקים לבייטים העוקבים, שהם למעשה בעצמם בייטים "מאתחלים", וכך
הדיסאסמבלר מפרש את אותם בייטים מאתחלים באמת, כבייטים המייצגים את הרגיסטרים ובגלל זה מופיע לנו זבל במקום ההוראות הרצויות.

לכן, כדי שנוכל להריץ קוד שבנוי בצורה שכזו, אנחנו חייבים לקפוץ מעל הבייטים שהוספנו.
זה אמור להיות משהו כזה:
-------------------- נחתך-כאן --------------------
_start:
jmp hey+2

hey:
  .ascii "\x48\x31"
  xor %rbx, %rbx
  jmp yo
---------------------------------------------------
--- הקוד המלא ---

עכשיו, דמיינו שאתם יכולים רנדומלית לשנות את כל הבייטים הללו שמייצרים את ה-false-disassembly בכל
אופרציה, וכך גם הקוד שעבר disassembly ישתנה גם ולכן הרברסר
שיחקור את הקוד, יחשוב שהוא פולימורפי בזמן שרק מספר בייטים בודדים שונו.

וכעת, ללא דיחוי נוסף, הקוד המלא.
----------- נחתך כאן -----------
# build cmd: as Linux.FakePolymorphism.asm -o fakePoly.o ; ld fakePoly.o -o fakePoly

# this code is a fake polymorphic example, feel free to try/use/whatever it!
# It grabs itself its code, modify the fake-disassembly bytes and put the result
# on the stack.

.text
 .global _start

_start:
jmp true_start+2 # jump over the fake-disassembly bytes

true_start:
.ascii "\x48\x31" # fake-disassembly bytes
xor %rbx, %rbx
jmp get_code+2 # jump over the fake-disassembly bytes

get_code:
 .ascii "\x66\x31" # fake-disassembly bytes
 call get_rip
 sub $0x10 ,%rax # 0x10 is the number of bytes between _start abd this instruction
 movb (%rax,%rbx), %al
 movb %al, (%rsp,%rbx)
 inc %rbx
 cmp $0x54, %rbx # 0x54 is the total size of this code
 jne get_code+2

 # Pseudo RNG thanks to the time stamp counter
 rdtsc
 xor $0xdead, %rax
 mov %ax, 2(%rsp)
 xor $0xbeef, %rdx
 mov %ax, 9(%rsp)

 mov $60, %rax
 mov $0, %rdi
 syscall # sys_exit

get_rip:
 mov (%rsp), %rax
 ret
----------------------------
--- סיכום ---

אני מקווה שנהנתם מהמאמר הזה ושתנסו לממש את הטכניקה הזו בוירוסים והcrackme's שלכם!

ביחד עם sblip, כתבנו וירוס פולימורפי (Lin64.Eng3ls, תעיפו מבט על המאמר והקוד !) שמשתמש בטכניקה
הזו בשביל לערפל את הקוד של המפענח של עצמו.

הקוד של המפענח:
------- נחתך-כאן -------
 pop rcx
 jmp jmp_over+2
 jmp_over:
  db `\x48\x31` ; false disassembly
  mov al,0x00
  xor rdx, rdx

 decoder:
  jmp jmp_over2+2

  jmp_over2:
   db `\xb8\xd9` ; false disassembly
   mov dl, byte [r12+rdi]
   cmp rdi, STUB_SIZE-1
   jna no_decrypt

   jmp jmp_over3+2
   jmp_over3:
    db `\x48\x81` ; false disassembly
    xor dl, al

 no_decrypt:
  mov byte [rbx+rdi], dl
  inc rdi
 loop decoder
-------------------------
והנה מספר מפענחים שהבאתי מבינארים זדוניים שונים שעברו [3]disassemble, בוא נראה את הטריק בפעולה:
1. 
 0x0c003f46   59       pop rcx         
 0x0c003f47   eb02      jmp 0xc003f4b      
 0x0c003f49   00d6      add dh, dl       
 0x0c003f4b   b06d      mov al, 0x6d      
 0x0c003f4d   4831d2     xor rdx, rdx      
 0x0c003f50   eb02      jmp 0xc003f54      
 0x0c003f52   1aca      sbb cl, dl       
 0x0c003f54   418a143c    mov dl, byte [r12 + rdi]
 0x0c003f58   4881ff870000. cmp rdi, 0x87      
 0x0c003f5f   7606      jbe 0xc003f67      
 0x0c003f61   eb02      jmp 0xc003f65      
 0x0c003f63   c0d630     rcl dh, 0x30      
 0x0c003f66   c28814     ret 0x1488       
 0x0c003f69   3b48ff     cmp ecx, dword [rax - 1]
 0x0c003f6c   c7       invalid         
 0x0c003f6d   e2e1      loop 0xc003f50     

2.
 0x0c003fe6   59       pop rcx
 0x0c003fe7   eb02      jmp 0xc003feb
 0x0c003fe9   ce       invalid
 0x0c003fea   0ab0a34831d2  or dh, byte [rax - 0x2dceb75d]
 0x0c003ff0   eb02      jmp 0xc003ff4
 0x0c003ff2   39cb      cmp ebx, ecx
 0x0c003ff4   418a143c    mov dl, byte [r12 + rdi]
 0x0c003ff8   4881ff870000. cmp rdi, 0x87
 0x0c003fff   7606      jbe 0xc004007
 0x0c004003   0e       invalid
 0x0c004004   0a30      or dh, byte [rax]
 0x0c004006   c28814     ret 0x1488
 0x0c004009   3b48ff     cmp ecx, dword [rax - 1]
 0x0c00400c   c7       invalid
 0x0c00400d   e2e1      loop 0xc003ff0
התוצאות שונות מאוד מהקוד המקורי.

--- הערות ורפרנסים ---
[0] https://vx-underground.org/papers/VXUG
   /Exclusive/Bakounin/Writing_virus_in_MIPS_assembly_for_fun.txt
[1] http://www.ouah.org/linux-anti-debugging.txt // Silvio המסמך של
[2] https://www.felixcloutier.com/x86/xor
[3] radare2 עם